fbpx
PROJEKT DŁUGOWIECZNI 05.09-08.09 (ilość miejsc ograniczona)

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

HEALTH PRO SPÓŁKA z o.o., przy ul. Powstańców Śląskich 92b,  53-333 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053535, NIP: 896 162 87 03 REGON: 52 61 42 690
Kapitał zakładowy: 5000zł, przywiązuje szczególną uwagę do prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem www.healthproclinic.pl („Serwis”).

Administratorem Danych Osobowych osób korzystających z Serwisu jest HEALTH PRO SPÓŁKA z o.o., przy ul. Powstańców Śląskich 92b,  53-333 Wrocław wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001053535, NIP: 896 162 87 03 REGON: 52 61 42 690
Kapitał zakładowy: 5000zł, z którym można się skontaktować pocztą tradycyjną na wskazany adres, drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@healthproclinic.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej https://healthpro.exone-web.pl/health-pro.pl/contact/ albo telefonicznie pod nr 731 981 057

Polityka prywatności określa m.in.:

a. zakres i sposób przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej także jako: Użytkownik),

b. możliwości uzyskiwania dostępu do tych danych,

c. sposób wykorzystania tych danych,

 d. politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

Udostępnianie danych do innych Państw:

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Rodzaje oraz sposoby zbierania danych o użytkowniku:

 1. Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

a. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;

b. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;

c. dane zbierane i przetwarzane do kwalifikacji pacjenta do zabiegu medycznego, diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Administratora usług medycznych.

2. Administrator za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej zbiera i przetwarza tylko te dane, które Użytkownik podaje dobrowolnie (lub przez upoważnioną osobę) w celu:

a. Udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b. Zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

c. Zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawiania zaświadczeń lub zwolnień lekarskich. Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.

d. Profilaktyki zdrowotnej. Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.

 e. Postawienia diagnozy medycznej. Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.

f. Realizacji praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej. Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.

 g. Kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO, jakim jest obsługa pacjenta. Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa j.w.

h. Realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci skorzystania z formularza kontaktowego lub formularza do konsultacji online dostępnego na stronie internetowej, zapisania się do usługi newslettera. Przez okres prowadzenia konta/prenumeraty/zakończenia kontaktu

i. Ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO

j. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie ADO, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres 1 miesiąca.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest co do zasady wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda może być wyrażona przez Użytkownika wyłącznie dobrowolnie, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego pod adresem ……………. lub formularza do konsultacji online pod adresem: ………………

Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonych w zgodzie.

5. Zgoda na marketing bezpośredni dot. produktów i usług ADO na podstawie art. 172 Pr. Te

6. Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, świadoma, jawna i potwierdzona przez Użytkownika. Jest jednak niezbędna, by zapisać się na newsletter, pozyskać odpowiedź na zadane pytanie, zwrócić się z prośbą o kontakt ze strony Administratora, otrzymać odpowiedź na pytanie wysłane poprzez formularz do konsultacji online. ADO stosuje do pozyskania zgód politykę opt-in, co oznacza, iż dopiero zaznaczenie checkboxa stanowi o wyrażeniu przez Użytkownika zgody wskazanej treści.

 7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania informacji o przetwarzanych jego danych, prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia jego danych osobowych, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Celem realizacji powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość mailową na adres kontakt@healthproclinic.pl zawierającego następujące dane: adres e-mail bądź numer telefonu oraz uzasadnienie i treść żądania.

Zakres danych gromadzonych o Użytkowniku za pośrednictwem Serwisu oraz sposób wykorzystania:

1. Zakres przetwarzania danych określa przede wszystkim udzielona przez Użytkownika zgoda.

 2. Przy formularzu kontaktowym znajduje się zgoda na kontakt telefoniczny i/ lub e-mailowy: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu jak również na kontaktowanie się ze mną przez …………………………………………………… przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w celu udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość.

 3. Przy formularzu kontaktowym znajduje się fakultatywna zgoda marketingowa: Wyrażam dobrowolnie zgodę na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych oraz newslettera za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w tym środków komunikacji elektronicznej ……………………………………………

4. Przy formularzu dot. konsultacji online znajdują się następujące zgody:

a. Zgoda obligatoryjna o treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w tym również danych dotyczących stanu mojego zdrowia na kontaktowanie się ze mną przez …………………………………………………………………….. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w celu udzielenia odpowiedzi na moją wiadomość.

b. Zgoda fakultatywna o treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych oraz newslettera za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w tym środków komunikacji elektronicznej jak również na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w powyższym zakresie przez ……………………………………………………..

 5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celu, Użytkownik powinien podać prawdziwe dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim.

6. W związku z wyrażeniem przez Użytkownika ww. zgody, jego dane osobowe mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

 a. nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w drodze telefonicznej lub e-mailowej w celu obsługi wysłanej wiadomości;

b. działań marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c. w innych celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

7. Administrator może na zasadach określonych w art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika. Podmiot przetwarzający przetwarza je wyłącznie w zakresie i na konkretne zlecenie ADO (w ramach umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych) w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych lub w celu umożliwienia wykonywania usług przez ADO. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia tajemnicy i bezpieczeństwa danych osobowych.

8. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom (z którymi wiążą nas umowy zapewniające bezpieczeństwo Państwa danym):

a. Do biura rachunkowego – w celu obsługi księgowo- rachunkowej Administratora;

 b. Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);

c. Dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;

 d. Zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych; e. Dostawcy usług dot. utrzymania strony www (hosting, serwer), utrzymania domeny internetowej – w celu przechowywania danych na serwerze;

f. Dostawcy usług dot. wysyłki newslettera – w celu korzystania z systemu mailingowego z informacjami marketingowymi (w przypadku wyrażenia fakultatywnej zgody marketingowej);

g. Firmy realizujące dla ADO usługi w zakresie online marketingu – są to m.in. reklamy realizowane za pośrednictwem serwisów typu Facebook/ Instagram/ Whats App. Dodatkowo, spseudonimizowane dane (dane niedające możliwości identyfikacji konkretnej osoby) mogą być przetwarzane przez te podmioty w zakresie analizy ruchu na stronie www. W przypadku pozostawienia dobrowolnej zgody marketingowej, podmioty te przetwarzają Państwa dane w zakresie obsługi bazy mailingowej i wysyłki newslettera. Z takimi podmiotami każdorazowo podpisujemy umowy gwarantujące bezpieczeństwo przekazywanym danym; h. Innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta.

9. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

a. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO;

 b. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.

 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od ADO tych danych (mowa tu np. o organach ścigania).

Zasady regulujące korzystanie z plików cookies:

1. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by umożliwić użytkownikowi komfortowe korzystanie ze strony, zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, poprawiać szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi marketingowych, analizować ruch na stronie.

2. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu może się wiązać z zapisywaniem i przechowywaniem na komputerze Użytkownika (lub innym urządzeniu umożliwiającym dostęp do Serwisu, np. smartfonie) tzw. plików cookies.

3. Pliki cookies to pliki tekstowo-numeryczne umożliwiające korzystanie z różnych funkcji stron internetowych, np. gromadzą informacje o sposobie korzystania z danej strony, umożliwiają zapisanie stanu sesji Użytkownika czy pozwalają na dopasowanie i optymalizację wyświetlanych treści do jego preferencji.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze/ smartfonie) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

5. Pliki cookies są wysyłane i mogą być zapisywane na komputerze Użytkownika w sposób, który umożliwia dostęp do nich w następujących celach: a. statystycznych,

b. dotyczących aktywności na stronach Serwisu (np. informacje o geograficznej lokalizacji użytkowników),

c. częstotliwości korzystania z usług Serwisu,

d. dot. raportów zainteresowań,

e. w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu oraz dopasowania do nich treści edukacyjnych.

6. ADO informuje niniejszym Użytkownika, że może stosować określone narzędzia analityczne dot. działań podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony, które zbierają anonimowe informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

7. Zapisywanie lub korzystanie z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze (smartfonie) Użytkownika ani oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze (smartfonie).

8. Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

9. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zablokować opcję zapisu plików cookies lub udzielić zgody na ich zapis na swoim komputerze poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, ustawień reklam, ustawień reklam aplikacji mobilnych i wszelkich innych dostępnych metod.

 10. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ w języku polskim oraz na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ w języku angielskim.

11. Wyłączenie zapisu plików cookies może jednak utrudnić korzystanie z Serwisu, w szczególności poprzez ograniczenie lub wyłączenie niektórych funkcji Serwisu. W związku z tym zalecane jest wyrażenie zgody na używanie przez przeglądarkę plików cookies.

12. Jednocześnie ADO informuje, iż jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookies, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies zgodnie z przepisami polskiego prawa, w szczególności art. 173 ustawy Pr. tel.

 13. Użytkownik może w każdej chwili usunąć zainstalowane pliki cookies, korzystając z odpowiedniej opcji w przeglądarce, której używa. W razie przeglądania Serwisu w trybie incognito przeglądarki, wszystkie pliki cookie zainstalowane podczas wizyty w Serwisie są domyślnie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Szczegółów należy szukać u dostawcy oprogramowania przeglądarki lub w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki.

14. Pliki cookies zamieszczane są także w telefonie Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Środki ochrony danych osobowych:

1. Informacje o Użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności wskazanych we wstępie niniejszej Polityki.

2. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. W szczególności dostęp do danych osobowych Użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

Zmiany Polityki:

1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez ADO usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności. W takiej sytuacji poinformujemy Użytkownika o zaistniałych zmianach.

2. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo Użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez ADO danymi.

Kontakt z Administratorem Serwisu:

1. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić Użytkownikom zgłaszanie wszelkich uwag, sugestii, wskazówek oraz zastrzeżeń co do przyjętej przez nas polityki przetwarzania danych. Wszelkie kwestie związane z treścią niniejszej Polityki oraz przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy kierować pod adres e-mail: kontakt@healthproclinic.pl

 2. ADO wskazuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Zuzannę Cybulską tel. 605 912 038.